พิธีกรงานกีฬาสี NIDA MPA23, by: rojrawee | Soundcry
พิธีกรงานกีฬาสี NIDA MPA23 Published by rojrawee via Youtube
Possible Artists: No music artists were found for this video.Title: พิธีกรงานกีฬาสี NIDA MPA23
Author: rojrawee
Rating: 1
Views: 6059
Description: พี่ต๋อง(ห้อง 3)กับพี่ตี๋ (ห้อง 1) คู่หูพิธีกรในงานแข่งกีฬาสี NIDA MPA23 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 ณ อาคารกีฬา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Source: Youtube
Youtube comments